Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ДНЗ «Новояворівське ВПУ»

на 2018 рік

І. Загальна частина

1.1. До ДНЗ «Новояворівське ВПУ» приймаються громадяни України, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:

 • кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, згідно з Типовими правилами, затверджуються директором училища та погоджуються з управлінням ПТО, координації діяльності вищих навчальних закладів освіти і науки Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації до 01 грудня 2014 р.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Новояворівське ВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій згідно з отриманим Витягом з рішення акредитаційної комісії № 2071-АК від 28.12.2015р.( Додаток № 2 від 17.11.2015р. протокол №119) та свідоцтва про атестацію серія РД №040716 від 10.05.2016р. з наступних професій:

На базі базової загальної середньої освіти (з терміном навчання 2 р. 10 м.):

 • Слюсар з ремонту автомобілів, токар, водій автотранспортних засобів категорії ”С” - 30 чол.
 • Електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів категорії ”С” - 30 чол.
 • Столяр будівельний, тесляр, водій автотранспортних засобів категорії
 • ” В ” - 25 чол.
 • Муляр, штукатур, маляр - 25 чол.
 • Кухар, кондитер; - 30 чол.
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - 25 чол.
 • Офіціант, бармен - 25 чол.
 • Перукар(перукар-модельєр), манікюрник – 25 чол.

 На базі повної загальної середньої освіти ( з терміном навчання 1р.6 м.) :

 • Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії ”С” - 25 чол.
 • Офіціант, бармен -25 чол.
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр-25 чол.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Новояворівське ВПУ», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 •  документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду, не зараховуються на навчання.

4.4. Зарахування у групи, кількість поданих документів вступників більша від державного замовлення, проводиться на конкурсній основі за результатом співбесіди з врахуванням середнього балу атестата.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Новояворівське ВПУ»за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до навчального закладу на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому ДНЗ «Новояворівське ВПУ» здійснюється управлінням професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки Департаменту освіти і науки, Львівської обласної державної адміністрації.

Правила прийому до ДНЗ «Новояворівське ВПУ» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013р. № 499.